קביעת אמות מידה לשירות תאגידי מים וביוב

תאגידי המים והביוב אחראים על שירותי מים וביוב בתחומיה של רשות מקומית או התאגדות של מספר רשויות מקומיות, הפועלות מכוח חוק תאגידי מים וביוב. נכון לשנת 2014 פועלים בישראל 55 תאגידי מים וביוב.
 
מטרת הפרויקט היתה להגדיר ולהסדיר רמת שירות מינימאלית שתאגידי המים והביוב יהיו מחויבים לה, וזאת לאור ריבוי הספקים והפערים באופן אספקת השירותים לצרכן. פערים אלו התבטאו בין השאר במערך החיוב בגין צריכת המים, בטיפול בחיובים בגין נזילות ותקלות במוני המים, ובמענה כללי לפניות הציבור וקבלת קהל.

כך, על אף התעריף האחיד שקבע הרגולטור, ועל אף שמדובר במשאב ציבורי, השירות שקיבל כל לקוח השתנה בהתאם למקום המגורים שלו והספק המקומי. הצורך ברמת שירות אחידה חיוני במיוחד מאחר שלצרכני מים אין יכולת בחירה בין ספקים שונים. 
לצורך גיבוש כללי אמות המידה בחננו את ההסדרים הקיימים בתחום אספקת שירותי מים וביוב כפי שגובשו בחוקי עזר של העיריות, ובנוסף בחננו הסדרי שירות במשקים דומים כגון משק החשמל, שירותי טלוויזיה רב ערוצית ושירותי תקשורת סלולארית.

ביחס לחלק מהנושאים נעשתה גם סקירה השוואתית עם מערך אספקת שירותי מים וביוב בחו"ל.
 
לבסוף יצרנו השפעה ציבורית באמצעות גיבוש נוסח לאמות מידה לשירות שאושר בחקיקת משנה לאחר קיום הליך שימוע לציבור. הכללים פורסמו ומחייבים כיום את תאגידי המים והביוב וכוללים בין השאר הוראות בדבר מועדים קבועים לחיוב בגין צריכת מים, הנחיות מחייבות לאופן עריכת חשבון המים, חובת התראה על צריכה חריגה כדי להביא לצמצום בזבוז מים, הגדרת מאפייני מערך קבלת הקהל והטיפול בפניות ציבור. 

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה