מדידת ההון האנושי בשלטון המקומי

מתוך מחקר שנעשה ע"י ADALYA וד"ר איתי בארי
למנהל שלטון מקומי (משרד הפנים)
--------------------------------------------
הון אנושי מוגדר ככלל האיכויות של הפרטים בארגון, וביניהן מוטיבציה, ניסיון,השכלה והרגלי עבודה. הון אנושי נלווה להון פיזי כאחד משני מרכיבי הייצור בכלארגון. הבדל משמעותי בין שני סוגי משאבים אלו (פיזי ואנושי) טמון באופן מדידתם.כך, בעוד שהון פיזי ניתן למדוד באופן פשוט יחסית, הון אנושי מורכב יותר למדידה,שכן חלק מהאיכויות אינן ניתנות למדידה כמותית ישירה.

התיאוריה הכלכלית הקלאסית גורסת כי שכרו של העובד שווה לתפוקה השולית שלו. מכאן אפשר להסיק כי ככל ששכרם של עובדי הארגון גבוה יותר הרי שגם ההון האנושי שלהם גבוה יותר. עם זאת, מדידת שכרם של העובדים במגזר הציבורי אינה בהכרח מעידה על תפוקה שולית גבוהה, כיוון ששכר העובדים במגזר זה נקבע בהתאם להסכמי שכר ולא תמיד מהווה אומדן מדויק לתפוקתם ויעילותם של העובדים. יתרה מכך, מסקירת הספרות המובאת במסמך זה עולה כי גם בארגונים פרטיים מדידת הון אנושי אינה מתבצעת לרוב על ידי מדידת שכר אלא על ידי פרמטרים מדידים, שיובאו בפירוט בהמשך, תוך התאמתם למדידת ההון האנושי ברשויות המקומיות בישראל.

הקשר בין טיב התוצר הסופי המסופק לבין איכות עובדי הארגון מקבל משנה תוקף בבחינת עובדים בשירות הציבורי. במערכת ציבורית, קשה לייצר תמריצים לשיפור רמת השירותים ולשימור רעננות העובדים. חשיבות ניהול ההון האנושי  מסגרת הציבורית גבוהה ביותר בפרט בהתייחסות למערכת השלטון המקומי, בה קשר בין התושבים לעובדי הרשות תכוף יותר. במערכת זו, ישנו צורך משמעותי בפיתוח אמצעים לניהול, מדידה ופיתוח איכות ההון האנושי.

בשלב הראשון מוצע לאמץ רשימה של משתנים בכדי לאמוד את ההון האנושי ברשויות. מדידה שכזו תאפשר יצירת סטנדרט אחיד לדרישות השלטון המקומי ובחינת התפתחות ההון האנושי לאורך זמן. בשלב השני, ולאחר גיבושו של מדד שכזה ככלי ניהולי, ניתן יהיה לפעול לשיפור וייעול עבודת המשאב האנושי. זאת, בין היתר, מתוך תפיסת הניהול הציבורי החדש ׁ(NPMׂ) לפיה חייבת להיות מדידה של תהליכים, תוך שימוש באמצעים אובייקטיביים.

ניהול וטיפוח ההון האנושי ברשות מתחיל משלב הגיוס וההכשרה, ועובר פיתוח מקצועי, קידום ושימור העובד. מטרתו העיקרית של הארגון היא לתת שירות לתושבי הרשות, כאשר האמצעי לכך הוא תמרוץ, שימור והשבחת כוח האדם האיכותי ברשות. בגיבוש המשתנים קיימת התייחסות לכלל תהליכי הניהול, בכדי לשקף ככל הניתן את איכות ההון האנושי ברשות.
בעבודה זו מוצגת רשימת משתנים שנאספו ממגוון מקורות. בין היתר התקיימו ראיונות עומק עם גורמי מפתח בתחום השלטון המקומי, האקדמי והמקצועי (יצוין כי חלק מהמרואיינים ביקשו שלא להיחשף בשמם המלא), בוצעה סקירת ספרות מקיפה, לבחינת מדידת שירותים בגופים ציבוריים ועסקיים, ונבחנו מספר משתנים ושיטות מדידה לנושא זה. בסופו של דבר, הורכב המדד הסופי בהתאם לפרמטרים נבחרים (אפקטיביות, קלות מדידה ועוד) ולמאפייני הרשויות כפי שמופיע בפירוט בפרק 3. בסך הכל מוצעים שבעה מימדי בדיקה הכוללים 23 משתנים. משקלות הניקוד לכל מימד הינם 12% פרט לשני מימדים (ניהול ברשות וניהול משאבי אנוש) המקבלים משקל יתר של 20%.

המשתנים המוצעים בעבודה זו מתייחסים להיבטים המרכיבים את ההון האנושי על סמך סקירת הספרות וראיונות שקיימנו, ומהווים אומדים יעילים ומדידים למונח הון אנושי במטרה להרכיב תמונה מלאה שלו. משתנים אלו נועדו בכדי לייצר תמונת מצב מהימנה בנוגע לאיכות ההון האנושי בכל רשות מקומית. הם אחידים לכל הרשויות ומתעלמים מהיבטים של שוויוניות במשאבים הראשוניים. עם זאת, בשלב מאוחר יותר שלאחר המדידה יהיה צורך לבצע פילוחים מתאימים של הרשויות בכדי לייצר יכולת השוואתית בין רשויות דומות זו לזו.

מוצע כי המדידה תבוצע מדי שנה, ותועבר למשרד הפנים עד לתאריך יעד מוגדר,כחלק מהדיווחים השנתיים השוטפים של הרשות. המשך תהליך העבודה לאחר אימוץ המודל המוצע, יהיה באמצעות ביצוע פיילוט בכעשר רשויות מקומיות, ביצוע תיקונים למודל ויציאה למדידה מנדטורית ארצית. מוצע כי במקביל תתבצע בחינה משפטית לגבי הצורך בחקיקה ראשית או משנית לחיוב רשויות מקומיות להעברת הנתונים. 

לקריאת המחקר כולו - לחצו פה

---------------------------------------
חברת ADALYA מלווה בשנים האחרונות בכל הנוגע לייעוץ ברגולציה בתחום השלטון המקומי את משרדי הפנים והאוצר.

במסגרת פעילות זו ביצעה ADALYA מחקרים רבים העוסקים בתכנון מדיניות מוניציפאלית של חלוקת הכנסות בין רשויות, איחודי רשויות מקומיות, קידום מעמד האישה, תכנון מדיניות ארנונה, פיתוח הון אנושי והגדרות תפקידים ברשויות, סל שירותים מחייב ועוד. פעילות זו לוותה בניתוח סוגיות הקשורות לכלכלת שלטון מקומי, רגולציה, מכרזים, חקיקה, תכנון גיאוגרפי ועוד.

לפרטים נוספים אנא פנו לראש תחום מחקר ושלטון מקומי - עודד סטקלוב 
צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה