גיבוש מודל בתעריפי ארנונה ברשויות המקומיות

במהלך השנה רשויות מקומיות מגישות בקשות למשרד הפנים לשינויים חריגים בתעריפי ארנונה. בעבר, בחינת הבקשות נעשתה ללא השוואה בין הרשות המבקשת לרשויות המקבילות לה, וביחס לתעריפי ארנונה נורמטיביים שהוגדרו לה בנוסחת מענק האיזון. על כן, למשרד הפנים נדרש כלי לקבלת החלטות על סמך קריטריונים קבועים, ברורים ומדידים.

מטרת העבודה הייתה גיבוש מודל להשוואה בין תעריפי ארנונה ברשויות המקומיות בשישה סיווגים עיקריים- מגורים, תעשיה, מלאכה, בנקים, בתי מלון וקרקע תפוסה. זאת בכדי לקבוע עבור כל רשות תעריף ספציפי לה בכל אחד מסיווגי הארנונה תוך כדי מתן ביטוי להבדלים בין הסיווגי השונים ובין הרשויות השונות. 

הנחת העבודה היא כי השוואת תעריפי ארנונה למגורים של הרשות צריכה להתבצע ביחס לרשויות שתושביהן נמצאים במצב חברתי כלכלי דומה לה, בעוד השוואת תעריפי ארנונה שלא למגורים, אשר הם במהותם תעריפים לגופים עסקיים, צריכה להיות מושווית לרשויות סמוכות ולרשויות במיקום פריפריאלי דומה, אשר יכולות להוות אלטרנטיבה עבור עסקים אלה. 
לכל רשות הוגדרה קבוצת השוואה בהתאם לאשכול חברתי כלכלי (המוגדר על ידי הלמ"ס) ובהתאם למדד הפריפריאליות (הנקבע על ידי הלמ"ס בהתאם לריחוק גיאוגרפי ממרכז הארץ). עבור כל קבוצה חושב תעריף ארנונה חציוני בהתאם לדוחות המבוקרים של הרשויות המקומיות לשנת 2014. בקביעת הציון הסופי ניתן משקל נוסף לתעריף הנורמטיבי של הרשות בהתאם לנוסחת מענק האיזון. 

המודל משמש ככלי עבודה לקבלת החלטות אובייקטיבית בידי הדרגים המקצועיים ובידי מקבלי ההחלטות לקביעת ואישור בקשות לשינויים בתעריפי ארנונה ברשויות. כלל הבקשות לשינויים בארנונה לשנת 2014 נבדקות ע"פ המודל.
----------------------------------------------------------------
חברת ADALYA מלווה בשנים האחרונות בכל הנוגע לייעוץ ברגולציה בתחום השלטון המקומי את משרדי הפנים והאוצר.

במסגרת פעילות זו ביצעה ADALYA מחקרים רבים העוסקים בתכנון מדיניות מוניציפאלית של חלוקת הכנסות בין רשויות, איחודי רשויות מקומיות, קידום מעמד האישה, תכנון מדיניות ארנונה, פיתוח הון אנושי והגדרות תפקידים ברשויות, סל שירותים מחייב ועוד. פעילות זו לוותה בניתוח סוגיות הקשורות לכלכלת שלטון מקומי, רגולציה, מכרזים, חקיקה, תכנון גיאוגרפי ועוד.

לפרטים נוספים אנא פנו לראש תחום מחקר ושלטון מקומי - עודד סטקלוב 
 

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה