אמידת עלויות נשירה ממערכת החינוך

בני נוער רבים הנושרים ממערכת החינוך ולא מצליחים להשתלב בה מחדש, אינם מגויסים לצה"ל, ונותרים ללא מקצוע או יכולת השתכרות בשולי החברה. הם הופכים לנטל על שירותי הרווחה ולעיתים מתדרדרים לעבריינות ופשע. לתופעה זו יש השלכות אישיות וחברתיות משמעותיות אך גם השלכות כלכליות רחבות בגלל העלות הכלכלית של הטיפול בבני נוער אלה לאורך חייהם המושתת על המדינה.

מטרת עבודה זו הייתה לכמת את תופעת הנשירה ממערכת החינוך, לאמוד את עלויותיה למשק הישראלי, ומנגד לאמוד את התועלות והחיסכון למשק מטיפול בנוער נושר בשלב מוקדם. במסגרתה בוצע כימות ופילוח הסתברותי של אוכלוסיית הנושרים לקבוצות משנה בהתאם לקבוצות גיל. עלויות הנשירה למשק נותחו בשלושה תחומים:
  • עלויות תקציביות ישירות של תכניות המיועדות לטיפול בנוער נושר. 
  • עלויות כלכליות עקיפות למשק - בעיקר עלויות נזקי פשיעה. 
  • עלויות אלטרנטיביות - הפסד התוצר האלטרנטיבי למשק כתוצאה מאי השתלבות נוער נושר בכוח העבודה. 
הצלחנו ליצור השפעה באמצעות מספר פתרונות:  
  • מיפוי של היקפי הנשירה
  • מיפוי שיעורי התעסוקה בקרב הנושרים
  • כימות העלויות הישירות והעקיפות הנגרמות למשק כתוצאה מנשירת נוער ממערכת החינוך
העלות הכוללת למשק בגין נושרים גלויים הנושרים בגיל 16 נאמדת בכ-3.2 מיליארד ₪ והעלות הממוצעת למשק לנושר במהלך חייו הבוגרים נאמדת בכ-450 אלף ₪. 

כימות התועלת נטו למשק בגין טיפול בנוער נושר: התועלת השולית למשק בגין השקעה של 50 א' ₪ בנער נושר מנותק בן 16, המונעת את התדרדרותו לחיי פשע ומחזירה אותו לחיים נורמטיביים, נאמדת בכ-1.7 מיליון ₪ (במונחי ערך נוכחי) במהלך חייו הבוגרים.    

בנוסף, שימש המחקר את קרן דואליס כבסיס לגיוס תמיכות ממשלתיות לטיפול בנוער נושר.

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה