עלות-תועלת משירות אזרחי-לאומי

המחקר בדק את סך העלויות למדינה עבור מתנדב/ת לשירות האזרחי-לאומי השייכים לאוכלוסיות מוחלשות - המגזר הערבי, עולות חדשות, צעירים וצעירות עם מוגבלות פיזית או נפשית, וכאלה במצבי סיכון ומצוקה. וכנגד זאת בדק את סך התועלת למדינה עבור מתנדב/ת על פני מהלך חייו/יה. זאת בניסיון לבדוק האם קיים תמריץ כלכלי ממשי למדינה להגדלת תקני השירות האזרחי-לאומי, מעבר לתמריצים הסוציאלים והחברתיים הרבים, שהם קשים יותר לכימות פיננסי.

המחקר התמודד עם קושי לאמוד את המשמעויות הכלכליות הכוללות של השירות בראיית המדינה.

העבודה בחנה את ההיבטים הבאים:
  • ערך השירות הישיר של המתנדב 
  • חיסכון בתשלומי הבטחת הכנסה בתקופת השירות
  • תוספת ההשתכרות במהלך חיי העבודה
  • הפסד התוצר האלטרנטיבי למתנדב בתקופת השירות
  • המקורות הכלכליים הריאלים הדרושים להפעלת תקן שירות
  • השפעת הנטל העודף של המס (הנדרש למימון תקנים נוספים) על התוצר והשלכות הדחיקה של עובדים אחרים.
המחקר העלה כי עבור מתנדבים מקרב אוכלוסיות מוחלשות השירות מהווה מסגרת תומכת ובונה, המביאה לתרומה ניכרת לתוצר הלאומי. השירות תורם ערך כלכלי חיובי, מובהק ומהותי למשק הלאומי עבור כל אחת מאוכלוסיות המחקר. בשל כך, נכון להתייחס לשירות האזרחי-לאומי כהשקעה שנועדה לקדם אוכלוסיות מוחלשות להשתלבות בחברה ובתעסוקה, המצמצמת באופן ניכר את התלות שלהן במדינה כמו גם את הצורך להשקיע בהן בפעילות שיקום בשלבים מאוחרים יותר.

הערך הכלכלי המשותף אינו מתקבל משנת השירות עצמה, בה מבוצעת "ההשקעה", אלא מתרומת המשתתף לתוצר במהלך "חיי העבודה".

המחקר סייע לתמוך בחיזוק המגמה של הגדלת מספר תקני השירות לאוכלוסייה הערבית והחרדית, והציע את הרחבתה לאוכלוסיות מוחלשות נוספות, על בסיס הוכחת הכדאיות הכלכלית למשק.

ממצאי המחקר אף פורסמו ב"The Marker" - לחצו פה

מקרי מבחן

צרו קשר
טלפון 03-5629995
השאירו לנו הודעה